Verenigingskampioenschappen

Zoals je al eerder hebt kunnen lezen, organiseren we elk jaar een verenigingskampioenschap. Elk dressuur-rijdend lid kan meedoen aan het kampioenschap. Het maakt daarbij niet uit in welke klasse je rijdt.
Om voor een plaats in de finale in september in aanmerking te komen, moet je in de periode van september t/m augustus aan tenminste 4 RVZ-wedstrijden meedoen en tenminste 6 proeven rijden. Als je meer dan 6 proeven hebt gereden, tellen alleen de beste 6.
De in deze proeven behaalde punten worden omgerekend naar een percentage van het maximaal haalbare aantal punten en van deze percentages wordt het gemiddelde berekend.
De 5 combinaties met het hoogste gemiddelde percentage na de wedstrijd in september zullen worden uitgenodigd tijdens de finale in november een dressuurproef en een kür op muziek te rijden, ieder op zijn of haar eigen niveau.
De percentages van de voorronde, de proef tijdens de finale en de kür (of proef) op muziek worden bij elkaar geteld. De combinatie met het hoogste totaal wordt kampioen.
Er zijn veel vragen binnen gekomen over het Kampioenschap daarom hebben we alle informatie hieronder iop de website geplaatst. Lees alles goed door!

Hier onder vind je de eisen die aan een Kür op muziek voor het Kampioenschap gesteld worden.
Kür – B
Eerst de onderdelen, erachter de te behalen punten.
1. Halthouden en groeten begin en einde proef - 10
2. Arbeidsstap en middenstap - 10
3. Arbeidsdraf - 10
4. Enkele passen middendraf - 10
5. Halsstrekken - 10
6. Wendingen en/of voltes -  10
7. Galop links aanspringen - 10
8. Galop rechts aanspringen - 10
9. Arbeidsgalop - 10
10. Overgangen - 10
Totaal technische presentatie - 100
Kür  L1
1. Halthouden en groeten begin en einde proef
2. Wendingen en voltes
3. Arbeidsstap en Middenstap
4. Arbeidsdraf
5. Arbeidsgalop
6. Aanspringen in galop
7. Middendraf
8. Enkele sprongen middengalop
9. Wijken voor het linkerbeen min. 5 m en wijken voor het rechterbeen min. 5 m
10. Overgangen

Kür  L2
1. Halthouden en groeten begin en einde proef
2. Arbeidsstap
3. Middenstap
4. Arbeidsdraf
5. Middendraf
6. Arbeidsgalop
7. Middengalop
8. Enkele seconden halthouden en achterwaarts gaan
9. Wijken voor het linkerbeen 10 m en wijken voor het rechterbeen 10 m.
10. Overgangen

Kür  M1
1. Halthouden en groeten begin en einde proef
2. Arbeidsstap
3. Uitgestrekte stap
4. Middendraf
5. Achterwaarts gaan
6. Schouder binnenwaarts rechts en links
7. Middengalop rechts en links
8. Contragalop rechts en links
9. Volte 10 m links en volte 10 m rechts
10. Overgangen
Kür  M2

1. Halthouden en groeten begin en einde proef
2. Arbeidsstap
3. Uitgestrekte stap
4. Middendraf
5. Achterwaarts gaan
6. Schouder binnenwaarts rechts en links
7. Travers rechts en links
8. Middengalop links en rechts
9. Contragalop rechts en links
10. Keertwendingen om de achterhand naar rechts en naar links

Algemene impressie  Coëff.
11. De regelmaat, impuls en souplesse  -    10   -  1
12. De harmonie tussen ruiter en paard / pony  -   10   -  2
13. De choreografie en verdeling over de rijbaan* -  10  -   2
14. Inhoud programma en moeilijkheidsgraad   -  10   -  2
15. Muziekale interpretatie en muziekkeuze   -  10  -   3
Totaal artistieke presentatie   -  100

Tijd tussen 5.30 en 6 minuten.
Een gereden tijd van meer dan 6 minuten of minder dan 5.30 minuten geeft 2 aftrekpunten van het totaal van de artistieke presentatie

* Symmetrie, herkenbare lijnen, logische opbouw en volgorde van de proef, originaliteit.

Resultaat
Totaal technische presentatie te delen door 10 - 10
Totaal artistieke presentatie te delen door 10 -10
Eindresultaat 20

Reglement RV Zunderdorp  Club Kampioenschap
De finale van het verenigingskampioenschap is het hoogtepunt van het verenigingsjaar, onder andere door de kür op muziek, waarvoor altijd veel belangstelling van het publiek is.

De kampioen(e) mag zich een jaar lang de trotse eigenaar noemen van de wisselbeker. Daarnaast ontvangt hij of zij een leuke prijs. Bovendien ontvangen alle finalisten een herinnering aan hun deelname aan de finale.

Aan de deelname aan de finale zijn, naast het normale inschrijfgeld voor de te rijden dressuurproef, geen extra kosten verbonden.

Dat je dit “boekje” krijgt, betekent dat jij tot de geselecteerden behoort. Gezien de concurrentie is dat een hele prestatie. Onze complimenten daarvoor!

Mocht je om welke reden dan ook niet kunnen of willen meedoen aan het verenigingskampioenschap, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. We kunnen dan de eerstvolgende niet-geplaatste combinatie uitnodigen. We rekenen er evenwel op dat jij meedoet.

Dit boekje geeft je alle informatie die je nodig hebt om aan de finale mee te doen. Daarnaast biedt het wat tips voor het samenstellen van een kür.

Als je nog vragen hebt, dan kan je altijd contact opnemen met een van de bestuursleden. Onze adressen en telefoonnummers vind je op de website (www.rvzunderdorp.net).
We wensen je veel plezier bij de voorbereidingen en succes tijdens de finale.

Het bestuur van de RVZ

Het reglement verenigingskampioenschap in het kort

In de wedstrijden, georganiseerd door de RVZ, kon je punten verzamelen die meetellen voor het verenigingskampioenschap 2015. Om in aanmerking te komen voor een finaleplaats moeten ruiters aan tenminste 4 wedstrijden hebben deelgenomen en tenminste 6 proeven hebben gereden.
De behaalde punten van elke gedurenden het jaar bij de RVZ gereden proef worden omgerekend naar een percentage van het maximaal haalbare aantal punten (300 punten in B t/m M2 en 340 punten in Z1 of Z2 = 100 %). De percentages van de 6 beste proeven worden bij elkaar geteld en gedeeld door 6, waardoor je in de voorrondes maximaal 100 % kunt halen.

De 5 combinaties met het hoogste percentage plaatsen zich voor de finale in november.

Tijdens de finale rijd je eerst de voor de maand september verplichte dressuurproef op je eigen niveau. Dat wil zeggen: in de hoogste klasse waarin je met je paard of pony in het kader van de KNHS-promotieregeling gestart bent. Het ‘niet voor promotie’ of ‘hors concours’ starten in een lagere klasse is niet toegestaan.
Als je nog nooit voor promotie bent gestart, mag je in de finale ook ‘niet voor promotie’ starten. De punten, behaald in deze proef, worden omgerekend naar een percentage van het maximaal haalbare aantal.

Aan het eind van de wedstrijddag rijd je een kür op muziek, eveneens op je eigen niveau. Ook de voor de kür behaalde punten worden omgerekend naar een percentage van het maximaal haalbare aantal.

Na de kür worden het gemiddelde percentage van je 6 beste voorronde-proeven, het percentage voor je proef tijdens de finale en het percentage voor de kür bij elkaar geteld.
Degene met het hoogste totale percentage (maximaal 300 %) wordt de verenigingskampioen 2015.

Bijzondere bepalingen kür op muziek

Ruiters die rijden in de categorie paarden rijden hun kür uit het hoofd.
Het binnenkomen, halthouden en groeten dient te geschieden op de lijn A-X-C, vanuit stap, draf of galop.
De deelnemer dient bij aanvang en einde van de proef te groeten, met het front naar de jury (bij C).
De tijd gaat in na de groet bij de eerste pas voorwaarts en eindigt bij de laatste groet.
De muziek mag al beginnen bij het binnenkomen, maar moet zeker aanvangen bij het voorwaarts gaan na het groeten.
De deelnemers dienen voor de aanvang van de wedstrijd een CD met de muziek van hun kür af te geven bij het wedstrijdsecretariaat. Bij voorkeur in tweevoud, zodat er bij een eventuele technische storing geen problemen ontstaan.
De deelnemer dient zich aan het niveau van de voorgeschreven kür te houden. Dat wil zeggen dat er geen onderdelen of figuren gereden mogen worden boven het niveau waarop de kür is voorgeschreven.
Per vertoonde verrichting als hierboven bedoeld, zullen door de jury aftrekpunten worden berekend. Deze punten worden als volgt afgetrokken van het totaal van de artistieke presentatie:

* eerste maal: - 2 punten
* tweede maal: - 4 punten
* derde maal: - 8 punten
* vierde maal: diskwalificatie

De toegestane tijd voor de kür op muziek is tussen de 5.30 en de 6.00 minuten. Als de gereden tijd meer bedraagt dan 6.00 minuten of minder dan 5.30 minuten, zullen 2 punten van het totaal voor de artistieke presentatie worden afgetrokken.

Toelichting op de beoordeling

De verplichte onderdelen (1 t/m 10) worden elk beoordeeld met een cijfer tussen de 0 en 10. Het maximum aantal punten voor de technische presentatie is dus 100.
Daarnaast wordt een cijfer gegeven voor ‘algemene impressie’, opgebouwd uit:
1. Impuls, regelmaat en soepelheid: maximaal 10 punten
2. Harmonie tussen ruiter en paard / pony: maximaal 20 punten
3. Choreografie en de verdeling over de rijbaan*: maximaal 20 punten
4. Inhoud programma en moeilijkheidsgraad: maximaal 20 punten
5. Muzikale interpretatie en muziekkeuze: maximaal 30 punten
Het maximum aantal punten voor de artistieke presentatie is ook 100.

* Symmetrie, herkenbare lijnen, logische opbouw en volgorde van de proef, originaliteit.

Als de kür korter duurt dan 5.30 minuten of langer dan 6.00 minuten (zie ‘Bijzondere bepalingen kür op muziek’), dan worden van de totale beoordeling voor algemene impressie 2 punten afgetrokken. Daarna worden de punten voor de verplichte onderdelen en de algemene impressie bij elkaar geteld en gedeeld door 2, wat een beoordeling voor de kür op muziek oplevert van maximaal 100 punten = 100 %.
Verplichte onderdelen kür op muziek op B-niveau

Deze onderdelen mogen in willekeurige volgorde in de proef voorkomen.
Rijbaan 20 x 40 meter, toegestane tijd 5.30 – 6.00 minuten.
Lichtrijden, met uitzondering van voorbereiding op de galop.

1. Halthouden en groeten begin en einde proef
2. Arbeidsstap en Middenstap
3. Arbeidsdraf
4. Enkele passen middendraf
5. Halsstrekken
6. Wendingen en/of voltes
7. Galop links aanspringen
8. Galop rechts aanspringen
9. Arbeidsgalop
10. Overgangen
Verplichte onderdelen kür op muziek op L1-niveau

Deze onderdelen mogen in willekeurige volgorde in de proef voorkomen.
Rijbaan 20 x 40 meter, toegestane tijd 5.30 – 6.00 minuten.
In principe lichtrijden, doorzitten als voorbereiding op de galop, bij voltes 10 meter en gebroken lijnen.

1. Halthouden en groeten begin en einde proef
2. Wendingen en voltes
3. Arbeidsstap en Middenstap
4. Arbeidsdraf
5. Arbeidsgalop
6. Aanspringen in galop
7. Middendraf
8. Enkele sprongen middengalop
9. Wijken voor het linkerbeen min. 5 meter en wijken voor het rechterbeen min. 5 meter
10. Overgangen

Verplichte onderdelen kür op muziek op L2-niveau

Deze onderdelen mogen in willekeurige volgorde in de proef voorkomen.
Rijbaan 20 x 40 meter, toegestane tijd 5.30 – 6.00 minuten.
In principe doorzitten, lichtrijden tijdens middendraf en het hals strekken.

1. Halthouden en groeten begin en einde proef
2. Arbeidsstap
3. Middenstap
4. Arbeidsdraf
5. Middendraf
6. Arbeidsgalop
7. Middengalop
8. Enkele seconden halthouden en achterwaarts gaan
9. Wijken voor het linkerbeen 10 meter en wijken voor het rechterbeen 10 meter
10. Overgangen

Verplichte onderdelen kür op muziek op M1-niveau

Deze onderdelen mogen in willekeurige volgorde in de proef voorkomen.
Rijbaan 20 x 40 meter, toegestane tijd 5.30 – 6.00 minuten.
Doorzitten.

1. Halthouden en groeten begin en einde proef
2. Arbeidsstap
3. Uitgestrekte stap
4. Middendraf
5. Achterwaarts gaan
6. Schouder binnenwaarts rechts en links
7. Middengalop rechts en links
8. Contragalop rechts en links
9. Volte 10 meter links en volte 10 meter rechts
10. Overgangen

Verplichte onderdelen kür op muziek op M2-niveau

Deze onderdelen mogen in willekeurige volgorde in de proef voorkomen.
Rijbaan 20 x 40 meter, toegestane tijd 5.30 – 6.00 minuten.
Doorzitten.

1. Halthouden en groeten begin en einde proef
2. Arbeidsstap
3. Uitgestrekte stap
4. Middendraf
5. Achterwaarts gaan
6. Schouder binnenwaarts rechts en links
7. Travers rechts en links
8. Middengalop links en rechts
9. Contragalop rechts en links
10. Keertwendingen om de achterhand naar rechts en naar links

Enkele nuttige tips bij het samenstellen van een kür op muziek

 Stel eerst een proef samen van minimaal 5.30 en maximaal 6.00 minuten. De volgorde van de onderdelen hangt af van je sterke en zwakke punten.
Vraag hierbij gerust hulp van je instructeur of instructrice; hij of zij zal je ongetwijfeld graag helpen.

 Zorg dat de figuren elkaar vloeiend en logisch opvolgen, bijvoorbeeld figuren in spiegelbeeld op harmonische lijnen.

 Maak het niet te ingewikkeld, dus geen onderdelen of figuren boven het gevraagde niveau.

 Zoek als de proef ‘loopt’ passende muziek erbij. Gebruik hierbij zo mogelijk een video-opname van je proef.

 Passende muziek accentueert en ondersteunt het totaalbeeld van paard, ruiter en proef. Let op het ritme, gebruik goed in het gehoor liggende melodieën en zorg voor vloeiende overgangen in de muziek.

 Je kunt alle soorten muziek gebruiken, zowel populair als klassiek.
Kies bij voorkeur geen gezongen muziek.

 Controleer of de muziek technisch klopt met de proef en de toegestane tijd.

 Probeer je kür 5.45 minuten lang te maken. Je hebt dan speling naar beide kanten.

 Probeer, als je daar de mogelijkheid voor hebt, voordat je in de finale start je kür met muziek te oefenen in een rijbaan van 20 x 40 meter.

Deel deze pagina